2020 års- & hållbarhetsredovisning

2020 i siffror

Årets resultat
 

mnkr

Antal lägenheter
 

Energianvändning, kWh/m2
 

<

Serviceindex

>
%
Beståndet 2020 2019
Fastigheternas
marknadsvärde (mnkr)
44 747 41 642
Antal fastigheter 399 392
Antal lägenheter 20 082 19 846
Antal lokaler 2 338 2 337
Hyresintäkter bostäder 1 771 1 682
Hyresintäkter lokaler 228 223
Investeringar 1 679 1 687
Antal påbörjade lägenheter 464 579
Miljö 2020 2019
Energianvändning kWh/m2 (Atemp*) 119,5 121
Utsläpp av växthusgaser,
(ton CO2e)
17 486 18 848

*Korrigering genom energiindex, uppvärmning och varmvatten

Ekonomi 2020 2019
Fastighetsintäkter (mnkr) 2 083 1 985
Driftnetto (kr/m2) 722 634
Resultat efter finansiella
poster (mnkr)
403 342
Balansomslutning (mnkr) 18 250 17 226
Soliditet, synlig (%) 55,8 57,2
Soliditet, justerad (%) 69 69,5
Avkastning totalt kapital (%) 2,6 2,4
Så tycker hyresgästerna 2020 2019
Serviceindex (%) 81,3 81
Produktindex (%) 76,6 75,7
Medarbetare 2020 2019
Antal anställda i medeltal 344 331

Så används bolagets intäkter

Resultat som investeras i underhåll och ombyggnation av befintliga bostäder 16%, Driftskostnader 37%, Reparationer och lägenhetsunderhåll 5%, Tomrättsavgäld 5%, Fastighetsskatt 3%, Av- och nedskrivningar 23%, Central administration, övriga rörelsekostnader med mera 6%, Räntekostnader 3% och Skatt 3%


Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Stockholms stad genom koncernbolaget Stockholms Stadshus AB. Familjebostäder äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och lokaler inom Stockholms stad. Bolaget har tre helägda dotterbolag av administrativ karaktär utan anställda; Hemmahamnen Kontor AB, Familjebostäder Fastighetsnät AB samt Gyllene Ratten Ny AB. Om inget annat anges avses hela koncernen AB Familjebostäder. Familjebostäders huvudkontor finns i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Denna hållbarhetsredovisning utgör Familjebostäders lagstadgade hållbarhetsrapport enligt årsredovisningslagen och omfattar räkenskapsår 2020. Rapporten omfattar AB Familjebostäder och dess dotterbolag.

Då sätter vi igång!

Familjebostäders hållbarhetsrapport innehåller fyra kapitel. Längst upp på sidan hittar du även tre dokument – årsredovisningen, fastighetsförteckningen och GRI-index.