Våra medarbetare

Familjebostäders medarbetare är grunden till bolagets utveckling och framgång. Ett öppet arbetsklimat med goda relationer, aktiva medarbetare och ett framstående ledarskap främjar nytänkande och delaktighet. Bolaget erbjuder meningsfulla jobb på ett företag i utveckling.

Ett viktigt jobb

Kompetensförsörjningen är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag och säkerställs genom ett aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. I enlighet med bolagets kompetensförsörjningsstrategi har vi under året genomfört flera olika satsningar gällande att attrahera, rekrytera, motivera och utveckla våra medarbetare. Fler riktade kommunikationsinsatser för att attrahera nya medarbetare, satsning på att lyfta medarbetare som goda exempel internt och externt och en internutbildning om affärsmässighet är några exempel.

Framstående ledarskap och aktivt medarbetarskap

Våra ledare har en nyckelroll att tillsammans med chefskollegor och medarbetare ta ansvar för och driva utvecklingen av vår verksamhet. Genom att ständigt utveckla vårt ledarskap bibehåller vi och säkerställer vår ambition att vara ett föredöme bland ledare inom Stockholms stads koncern. Utifrån en flerårig plan för att fortsätta stärka och utveckla vårt ledarskap genomfördes ett antal ledarutvecklingsinsatser under året.

Aktiva och ansvarstagande medarbetare är en förutsättningen för att nå uppställda mål. Genom att satsa på våra medarbetares utveckling och delaktighet skapar vi förutsättningar för ständig utveckling av verksamheten. Vårt medarbetar- och ledarskap utgår från bolagets gemensamma värdegrund. För att ytterligare synliggöra och utveckla vår värdegrund fortsatte vårt kultur- och värdegrundsarbete genom workshops och dialogmöten i olika medarbetar- och ledarforum. Ett arbete som utifrån en långsiktig plan fortsätter även under nästa år.

Som ett led i att stärka företagskulturen och effektiva och gemensamma arbetssätt är ett väl fungerande intranät en förutsättning. I januari 2020 mottog Familjebostäder Web Service Awards pris för Bästa intranät 2019. Ett fint kvitto på det arbete som alla redaktörer gör dagligen för att hålla innehållet aktuellt och relevant.

God arbetsmiljö

Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete för en god fysisk och psykisk hälsa samt trivsel och arbetstillfredsställelse för samtliga medarbetare. Vår årliga mätning av arbetsklimatet visade ett fortsatt gott resultat som följdes upp med handlingsplaner på bolags-, avdelnings- och enhetsnivå. Under året förstärktes resurserna inom arbetsmiljö med ökat stöd till cheferna samt en utveckling av samtliga styrande dokument och rutiner inom området.

Bolaget hanterade ett utmanade pandemiår med tydlig och löpande information och riktlinjer till chefer och medarbetare kring förhållningssätt i vår gemensamma arbetsmiljö. Under våren såg vi, likt övriga samhället, en ökad sjukfrånvaro som under sommaren återgick till en normaliserad nivå. Under hösten ökade återigen sjukfrånvaron och utfallet för året ligger totalt något högre än tidigare år.

En av våra viktigaste arbetsmiljöfrågor gäller hot och våld mot våra medarbetare som arbetar nära våra hyresgäster. Under förstärkte vi på olika sätt bolagets gemensamma arbetsmiljö- och säkerhetsarbete genom exempelvis en webbutbildning för medarbetare samt ökad information och stöd till chefer och medarbetare.

2020 i siffror

Totalt antal
tillsvidareanställda

Antal tillsvidare-
anställda kvinnor

Antal tillsvidare-
anställda män

Frisknärvaro

>
%

Arbetslivsintroduktion och sysselsättning

En socialt hållbar utveckling i våra stadsdelar är beroende av en fungerande arbetsmarknad och en hög sysselsättning. Familjebostäder tar därmed ett aktivt ansvar för att bidra till arbetslivsintroduktion och sysselsättning för olika grupper. Bolaget har en hög ambition att erbjuda sysselsättning till ungdomar och tog i år emot 101 ungdomar för sommarjobb i vår verksamhet.

Familjebostäder tog även emot ett antal medarbetare inom ramen för stadens satsning på Stockholmsjobb. Satsningen ger möjlighet till yrkesintroduktion och sysselsättning för olika grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under året genomförde vi även en fastighetsutbildning med praktiktjänstgöring i bolaget i samarbete med arbetsförmedlingen.

Familjebostäder tilldelades under året Arbetsmarknadsförvaltningens pris ”Årets arbetsgivare 2019” för arbetet med att erbjuda arbetslivsintroduktion och sysselsättning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

2020 2019
Antal tillsvidareanställda 325 320
       Varav kvinnor 137 126
       Varav män 188 194
       Antal <30 år 20*
       Antal 30-50 år 139*
       Antal >50 år 166*
Antal kvinnor i styrelsen (personer) 6 7
Antal män i styrelsen (personer) 7 7
Antal kvinnor i ledningsgrupp (personer) 4 4
Antal män i ledningsgrupp (personer) 3 3
Andel anställda som omfattas av kollektivavtal (%) 100 100
Frisknärvaro (%) 93,4 95,2

 

*Nytt mätetal från 2020.

Vår organisation och styrning

Familjebostäders styrelse utses av Stockholms stads kommunfullmäktige och har motsvarande mandatfördelning som kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ledamöter och sju suppleanter. Under 2020 har styrelsen haft sex möten som på grund av rådande omständigheter delvis har genomförts digitalt. Hur väl bolaget uppfyller ägarens direktiv följs upp av moderbolaget Stockholms Stadshus AB i samband med tertialbokslut samt i den årliga revision som stadens revisorer genomför av verksamheten.

Organisation

Infografik som visar organisationsschema

Affärsutveckling

På Affärsutveckling finns kompetens inom juridik, processtyrning och kvalitetsledning, projektledning, säkerhet och internkontroll samt enheter för digital utveckling och miljö.

Ekonomiavdelningen

Inom Ekonomiavdelningen ryms funktionerna controlling, redovisning, analys och värdering, inköp och upphandling.

Fastighetsavdelningen

På Fastighetsavdelningen finns funktioner för drift, social hållbarhet, lokaluthyrning, bostadsuthyrning och kundservice. Här finns även tio geografiskt indelade förvaltningsteam som ansvarar för skötsel och underhåll av fastigheterna.

Projektutvecklingsavdelningen

Projektutvecklingsavdelningen ansvarar för projektutveckling, nybyggnation och större underhålls- och ombyggnadsprojekt. Här finns även ansvaret för byggstandard och teknisk expertkompetens.

HR-avdelningen

HR-avdelningen har det övergripande ansvaret för HR-frågorna på bolaget och ansvarar för att säkerställa bolagets processer inom kompetensförsörjning, ledar- och medarbetarutveckling, arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen förvaltar och utvecklar bolagets varumärkesstrategi och ansvarar för strategiska och operativa kommunikationsinsatser.

Styrelsen hade under 2020
följande sammansättning:

Ordförande (M)

Dennis Wedin

Vice ordförande (S)

Ingela Edlund

Ledamot (M)

Ida Karlbom

Ledamot (L)

Lena Kling

Ledamot (MP)

Shadi Larsson

Ledamot (S)

Thomas Högberg

Ledamot (V)

Rashid Mohammed

Suppleant (M)

Erik Persson

Suppleant (MP)

Saqib Shabbir

Suppleant (C)

Hamid Ershad Sarabi

Suppleant (KD)

Ewa Samuelsson

Suppleant (S)

Fredrika Holm

Suppleant (S)

Pontus Olsson

Suppleant (V)

Yasmine Carlsson

Företagsledning under 2020

Jonas Schneider är Familjebostäders vd. Ledningsgruppen består utöver vd av avdelningscheferna för Fastighet, Projektutveckling, Affärsutveckling, Ekonomi, HR och Kommunikation.

VD

Jonas Schneider (2018)

Fastighetschef

Lars Nylund (2018)

Chef projektutvecklings-avdelningen

Håkan Siggelin (2012)

Kommunikationschef

Lott Jansson (2019)

Ekonomichef

Karin Jacobsson (2015)

HR-chef

Therése Kjellgren (2017)

Chef affärsutveckling

Gabriella Granditsky (2019)

Revisioner

Auktoriserade externa revisorer granskar räkenskaperna och den finansiella informationen. Revisonen utfördes under 2020 av EY. Stadens lekmannarevisorer, som är förtroendevalda av kommunfullmäktige, har i uppdrag att utvärdera hur bolaget genomfört kommunfullmäktiges direktiv. Granskningarna genomförs av stadens revisionskontor. Utöver den årliga revisionen granskades bolagets hantering av inkomna felanmälningar och synpunkter/klagomål, vårt trygghetsarbete och vårt arbete med fastighetsunderhåll. Därtill granskas årligen vårt miljöledningssystem och systematiska miljöarbete av en extern revisor utifrån ISO 14001:2015.

Intern kontroll och riskhantering

Internkontrollarbetet utgår från COSO-modellen och anvisningar för arbetet anges i Stockholms stads tillämpningsanvisningar för intern kontroll. I den årliga väsentlighets- och riskanalysen redogör bolaget för de mest väsentliga riskerna kopplat till målen. Mot bakgrund av väsentlighets- och riskanalysen tas en internkontrollplan fram innehållandes identifierade risker, kontrollaktiviteter och riskminimerande åtgärder. Båda dokumenten utgör bilagor till verksamhetsplanen och följs upp inom ramen för verksamhetsberättelsen. Nytt för i år är att väsentlighets- och riskanalysen samt internkontrollplanen administreras i stadens system för integrerad ledning och styrning, ILS:en.

Arbetet med intern kontroll innebär bland annat att riktlinjer och policyer tas fram för att tydliggöra arbetssätt och kultur. På uppdrag av koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB antar Familjebostäders styrelse därutöver stadsgemensamma program, policyer och riktlinjer vilka sedan implementeras i bolaget. Samtliga riktlinjer och policyer finns tillgängliga för medarbetare på bolagets intranät och de uppdateras årligen.

Familjebostäder gör årligen en risk- och sårbarhetsanalys som redovisas till Stockholms stad. 2020 sker dock ingen rapportering till staden mot bakgrund av rådande pandemi. Risk- och sårbarhetsanalysen är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i bolaget och staden samt att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser.

Bolaget arbetar kontinuerligt med riskanalyser i det vardagliga arbetet och anpassar arbetssätt efter dess resultat.

Krishantering

Familjebostäders centrala krisledningsorganisation utgörs av vd, företagsledningen, säkerhetschef, bolagsjurist samt vid behov ytterligare nyckelpersoner från bolagets olika verksamheter. Under 2020 uppdaterades bolagets krisledningsplan. Under året har det genomförts en utvärdering av huruvida Familjebostäder omfattas av säkerhetsskyddslagen, under ledning av en certifierad konsult på området.

Styrning och uppföljning

Styrelsen har tillsammans med bolagets verkställande ledning det operativa ansvaret för att Kommunfullmäktiges ägardirektiv och beslut verkställs. Uppföljning av mål och indikatorer sker tertialvis till Stockholms stadshus AB, ILS:en.

Planering, styrning och uppföljning av verksamheten följer organisationens struktur. Verksamhetsplaneringen startar på våren och resulterar i en affärsplan med bolagets strategi, målområden och mål. Varje avdelning tar fram konkreta åtaganden utifrån de bolagsövergripande målen och strategierna. Samtliga enheter och grupper arbetar fram verksamhetsplaner med aktiviteter och indikatorer för att kunna följa upp och mäta vår prestation. I samband med detta tas väsentlighets- och riskanalyser fram för att identifiera risker som påverkar verksamhetens möjlighet att nå sina mål. Alla medarbetare är delaktiga och bidrar med kunskap i arbetet. Det ökar engagemanget och förståelsen för hur enheten bidrar till bolaget som helhet.

Nu forsätter vi till …

Se GRI-index, årsredovnisning och
fastighetsförteckning i PDF