Hälsosamma hem och klimatsmart
vardag

Våra hyresgäster tillbringar mycket tid i sina hem och det är viktigt att de trivs och mår bra hemma. Som hyresvärd tar vi ansvar för en hälsosam inomhusmiljö, att det finns trivsamma utomhusmiljöer och möjlighet att göra klimatsmarta val i vardagen.

Sund inomhusmiljö

En sund inomhusmiljö är viktig för människors hälsa och välmående. Familjebostäder gör regelbundna kontroller för att se till att våra hyresgäster har en god luftkvalitet, att deras hem är fria från gifter och att temperaturer och ljud håller sig inom tillåtna gränser. Bolaget undersöker hur hyresgäster som flyttat in i nyproducerade hem upplever temperatur, buller, dagsljus och luftkvalitet hemma. Resultaten används för att förbättra kommande nybyggnationsprojekt.

Familjebostäder följer Strålsäkerhetsmyndighetens metod för radonmätning. Bolaget mäter radonhalten i alla lägenheter med direkt markkontakt och 20 procent av övriga lägenheter i en byggnad. Alla fastigheter mäts om vart tionde år. Om resultatet visar att radonhalterna är över 200 Bq/m³ luft i årsmedelvärde, kommer det att åtgärdas enligt bolagets program för radonåtgärder. Bolaget mätte 200 lägenheter under 2019–2020. Tre fastigheter som uppvisade förhöjda radonhalter har åtgärdats. Vid efterföljande radonmätning 2020 visade de godkända radonhalter.

2020 2019
Andel fastigheter som klarar radonkravet (%) 89 89
Andel godkända obligatoriska ventilationskontroller (%) * 77,8 82,5
Nöjdhet i inomhusmiljöenkät (%)** 72 i.u

 

* From 2018 anges nyckeltalet som Antalet ventilationssystem med godkända OVK/totala antalet ventilationssystem.
** Mätning görs två år efter att fastigheten är färdigställd. Fr.o.m. 2020 har enkäten utökats med fler utvärderingsparametrar än tidigare år.

Antal fastigheter som klarar radonkravet: år 2018 89%, år 2019 89%, år 2020 89%

Hållbar livsstil

Våra hyresgäster ska ha möjlighet till en hållbar livsstil och goda boenden. Under sommaren 2020 gjorde bolaget en enkätundersökning för att ta reda på hur Familjebostäders hyresgäster upplevde möjligheten till källsortering, sortering av matavfall och om de hade intresse för cykel- eller bilpool. Samtidigt inventerades miljöstugor, utemiljöer och Familjebostäders kontor för att se om vi kunde underlätta för våra hyresgäster. Resultatet visade att informationen om källsortering behövde förbättras. Hyresgästerna önskade också bättre utrymmen för källsortering i lägenheterna. Många var positiva till att prova olika mobilitetstjänster till en rimlig kostnad.

2020 i siffror

Antal hushåll som
fick ett startpaket för att sortera matavfall

Planerad ökning
av antalet solceller
till 2023

%

Andel miljöbedömda och godkända byggvaror enligt Byggvarubedömningen

%

Antal bilpooler
för
hyresgäster

Infografik som anger andel hushåll med tillgång till matavfallsinsamling.

Engagera för utsortering av matavfall

En viktig del av vårt arbete är att engagera våra hyresgäster i att minska sin klimatpåverkan, bland annat genom att sortera matavfall. Familjebostäder har kommit längst i staden med att erbjuda separat matavfallssortering. Nära 70 procent av våra hyresgäster kan sortera ut sitt matavfall. Vår ambition är att alla ska kunna sortera och bidra till miljövänlig biogas och biogödsel till 2023. Vi har nu undersökt vilka områden som återstår och vilka praktiska lösningar som behövs för att erbjuda matavfallssortering. Genom att göra det enkelt för våra hyresgäster kan fler komma igång med en ny vana. Ett sätt är att dela ut startpaket till våra hyresgäster, med en korg att ha matavfallspåsen i, nya påsar och information om hur det fungerar. Alla hyresgäster i de områden där vi inför matavfall får ett startpaket direkt hem till dörren.

Under året gjordes en satsning på de hushåll i innerstan som har tillgång till matavfallssortering med den gröna påsen. Satsningen gjordes i samråd med Stockholm Vatten och Avfall, som märkt att mängden matavfall minskat i dessa områden. Drygt 400 hushåll fick ett startpaket för att kunna börja sortera sitt matavfall.

Man som cyklar på en lastcykel i Farsta.

Leva utan bil

Det ska vara enkelt för våra hyresgäster att bo utan egen bil. Familjebostäder vill erbjuda bra möjligheter att resa klimatsmart inom staden och ta emot leveranser. Idag har Familjebostäder 3 bilpooler, i Farsta Strand, Rågsved och på Årstastråket. Under året tog bolaget flera viktiga steg. Bilpooler är på gång i flera nyproduktionsprojekt och vårt Stockholmshus i Farsta Strand blir först ut med cykelpool. Nästa steg framåt är att se till att cykelpooler och bilpooler också kan erbjudas våra hyresgäster i befintligt bestånd. För att få fler att välja cykel i staden erbjuder vi bra cykelparkeringar i anslutning till våra nybyggda hus. Enbart i fastigheten Rösträknaren i Årsta finns fler än 200 cykelplatser inomhus och 70 utomhus.

Biologisk mångfald

Träden i våra bostadsområden fyller flera viktiga funktioner. De ger skugga när det är varmt och samlar upp vatten vid skyfall. Träden bidrar till biologisk mångfald och ger gårdarna liv. Därför tar vi inte ned friska träd, istället beskär vi dem så att de hålls i gott skick och inte skapar problem i utemiljön.

Under 2020 provade vi att plantera ängsmattor för att ytterligare främja biologisk mångfald. Genom att låta gräset växa på de ytor som ligger lite avskilt, kan ängsblommor, insekter och fjärilar trivas. Paradrabatter ersatte plantering i krukor, för att minska klimatavtrycket vid planteringar. Rabatterna kan skötas genom automatbevattning medan krukorna behöver bevattnas manuellt. Vi planterar främst perenner istället för säsongsblommor, eftersom perenner blommar år efter år. Där det inte finns möjlighet att plantera i rabatter behåller vi krukplanteringarna, men med växter som håller längre än en säsong och även bidrar till vintergrönska.

Minskad klimatpåverkan genom
smartare energianvändning

När vi bygger om och bygger nytt står klimatet högt på agendan. Vi använder mindre energi, minskar våra koldioxidutsläpp och satsar på förnybara energikällor. Tack vare det minskar vår klimatpåverkan stadigt.

Så når vi klimatmålet

Familjebostäder har ett högt klimatmål, att minska klimatpåverkande utsläpp med 10 procent. För bolaget innebär det främst två stora satsningar fram till 2023 – att minska vår energianvändning med 5 procent och producera mer förnybar energi med hjälp av fler solceller. Vi siktar på att öka antalet solceller med 50 procent och 3 000 kvm till 2023. För att klara utsläppsmålet utreder vi även hur vi kan utöka vår egenproduktion av förnybar el.

Kvinna sträcker sig efter en kopp i köket

Klimatkalkyler i nyproduktion

Att bygga nya bostäder påverkar klimatet i större omfattning än att förvalta samma bostäder under femtio år. Därför tar Familjebostäder nya steg för att minska klimatpåverkan även från vår byggproduktion. Det gör vi med hjälp av klimatberäkningar. Vi beräknar hur mycket utsläpp olika byggmaterial orsakar när vi bygger. Då kan vi också göra förändringar som minskar vårt klimatavtryck. Familjebostäder har gjort klimatberäkningar i 12 nyproduktionsprojekt sedan 2018. I början av 2022 kommer en ny lag om klimatdeklaration för nya byggnader. Familjebostäder har tagit fram en metod för hur beräkningarna ska gå till. Nu kartlägger vi vilka material som har störst klimatpåverkan för att se hur vi kan minska utsläppen.

Solcellssatsning i Årsta

Fastigheten Rösträknaren i Årsta färdigställdes i början av året. Med 550 kvm solceller på taket kommer 10 procent av fastighetens energibehov komma från solen. Ett batterilager lagrar elen när solcellerna producerar mer än vad fastigheten behöver. Det gör det möjligt att använda all producerad solel, fast vid ett senare tillfälle. Solelen gör att fastigheten når upp till Stockholms energikrav för nya byggnader på max 55 kWh/kvm köpt energi.

Vi bygger giftfritt

Vi vill erbjuda våra hyresgäster ett hälsosamt och giftfritt boende. De byggmaterial vi använder ska vara miljöbedömda och godkända enligt Byggvarubedömningen. Det är krav vi ställer i alla upphandlingar och ramavtal. Under året nådde vi målet att minst 97 procent av våra byggvaror ska vara godkända. Det finns ännu inte miljögodkända alternativ för vissa kemikalier som används vid betonggjutning utomhus under vintern.


Vi vill erbjuda våra hyresgäster ett hälsosamt och giftfritt boende. De byggmaterial vi använder ska vara miljöbedömda och godkända enligt Byggvarubedömningen.

Gröna kvaliteter vid byggande

I alla Familjebostäders nyproduktionsprojekt planeras det i tidigt skede för att uppnå Stockholm Stads krav om grönytefaktor för kvartersmark. Grönytefaktor är ett beräkningsverktyg som visar hur mycket grönska som finns i ett kvarter. På så sätt kan vi garantera att grönytor skapas i staden med en viss mängd vegetation eller vatten. I byggprojekten planeras bland annat för hur mycket träd och planteringar som ska finnas på ett område för att bidra till en god biologisk mångfald.

Klimatanpassning av Familjebostäders fastigheter

Familjebostäder har en långsiktig plan för att anpassa våra fastigheter till ett förändrat klimat. Bolaget har därför inventerat fastigheternas förutsättningar att stå emot skyfall och övertemperaturer. Under året togs en klimathandlingsplan fram med förslag på hur vi kan förebygga skador orsakade av skyfall och värmeböljor.

 

Minskade byggavfallsmängder

Stockholms kommunala bostadsbolag gick samman under 2020 för att ställa gemensamma avfallskrav i våra byggprojekt. Genom att minska mängden byggavfall och återanvända avfallet som ändå uppstår kan vi minska vår klimatpåverkan. I ett pågående nybyggnadsprojekt i Älvsjö undersöker Familjebostäder hur vi kan förebygga, hantera och återvinna det byggmaterial som används.

Återbruk av möbler och byggmaterial

Att ge möbler och byggmaterial nytt liv är ett sätt att bidra till ett lägre klimatavtryck. Det som inte längre används inom bolaget ska återbrukas via stadens gemensamma hemsida för återbruk, Stocket. 2020 lämnades möbler, vitvaror, köksstommar, sopcontainrar och armaturer till återbruk. Familjebostäder införde även nya rutiner vid ombyggnationer och rivningar för hitta mer hållbara sätt att hantera byggavfall, återvinning och återbruk och säkerställa att kulturvärden behålls i fastigheten. Det ligger i linje med stadens planer för cirkulärt byggande.

Certifiering Miljöbyggnad silver

Familjebostäder har under en längre tid projekterat alla nybyggnationer för att uppnå silvernivå i certifieringen Miljöbyggnad. Det innebär att vi bygger bättre än vad Boverkets byggregler (BBR) kräver. Det finns tre olika betyg för Miljöbyggnad där Brons betyder att vi uppnår grundläggande lagkrav. Silver innebär krav på bättre prestanda, som solskydd, fukt och ljud. Guld ställer mycket höga krav på prestanda och att den boende tycker att huset uppfyller förväntningarna. Kvarteret Banken i Hägerstensåsen blir det första huset vi certifierar till Miljöbyggnad silver, för att kontrollera att de hus vi bygger klarar kraven. Certifieringen beräknas vara klar under vintern 2020/2021.

2020 2019
Energianvändning, totalt köpt energi (MWh) 225 293 240 500
Energianvändning (kWh/m2, Atemp*) 119,5 121
Direkt utsläpp växthusgaser (ton CO2e/år) 47,4 44**
Indirekt utsläpp växthusgaser kopplat till energianvändning
(ton CO2e/år)
17 438 18 804
Insamlat matavfall (ton/år) i.u.*** i.u.***
Andel hushåll med tillgång till matavfallsinsamling 70% 68%

 

* Från 2019 redovisas energiprestanda relaterat till Atemp och korrigeras genom energiindex.
**Familjebostäder bytte till fordonsbränsle med mindre klimatpåverkan än exempelvis diesel och bensin. Under 2019 tankades bolagets bilar med 94 % miljöbränsle, främst etanol och fordonsgas.
*** Ingen uppgift på grund av reviderat mål 2019. Tills vidare följs insamlat matavfall (ton/år) genom nyckeltal. Från 2019 mäts andel hushåll som har tillgång till matavfallsinsamling av totalt antal hushåll.