Vd har ordet

Familjebostäder har under 2020 vässat sitt hållbarhetsarbete. Vi hade en rekordhög byggtakt av nya hyresrätter i ett växande Stockholm. Vi gjorde en stor satsning på trygghetspaket i de områden där behoven är störst och arbetet för att minska vår klimatpåverkan intensifierades. Resultatet är nöjdare och tryggare hyresgäster.

Hyresrätter tillgängliga för alla

När Familjebostäder grundades 1936 hade vi högt uppsatta mål. Det var en tid då utedass på gården ersattes med toaletter i lägenheterna och trångboddhet möttes med en kraftfull nyproduktion av bostäder. Någon sade att vi i ett jämförande perspektiv kanske aldrig varit så moderna som då. Jag vill hävda motsatsen. Vårt allmännyttiga uppdrag på 2000-talet är minst lika spännande som på 30-talet. Familjebostäder ska ligga i framkant för att bidra till ett hållbart Stockholm, med minskad klimatpåverkan och ökad sammanhållning. Vi ska bidra till att hyresrätten är en fortsatt attraktiv boendeform för alla hushållsinkomster. Du ska inte behöva vara miljonär för att flytta hemifrån. Vi visar vägen för framtidens hem, tillgängliga för alla.

Jag ser vårt allmännyttiga uppdrag som en förutsättning för att på riktigt skapa ett hållbart Stockholm. Därför har vi under året tagit fram en ny hållbarhetsstrategi och tillsatt ett hållbarhetsråd för att driva på arbetet ytterligare.

Framtidens hem

Vi fortsätter resan mot framtidens hem. Vårt mål är att möta de förväntningar som finns hos våra hyresgäster med energisnåla och uppkopplade hem. Arbetet pågår för att installera smarta lås i alla våra bostäder. Lösningar för cyklar och bilpool planeras i våra nyproduktioner. Solceller finns på allt fler tak och med hjälp av batterilager kan vi återföra än mer solel direkt till fastigheterna. Genom att nyttja AI vill vi optimera driften i våra fastigheter för att undvika effekttoppar. En jämnare temperatur leder ofta till en minskad förbrukning, vilket är win-win både för klimatet och hyresgästerna.

Fler hyresrätter

Familjebostäder utvecklar sedan ett par år tillbaka två helt nya stadsdelar – Älvsjöstaden och Drevvikshöjden – som under 2020 var inne i en intensiv produktionsfas. Utöver dessa har vi ytterligare 3 pågående byggen runt om i Stockholm. Nyproduktionstakten låg i slutet av året på över 1 200 lägenheter. Ytterligare två stockholmshusprojekt byggstartades och under de kommande åren planerar Familjebostäder för ytterligare 600 hyresrätter i nya Stockholmshus.

Minskad klimatpåverkan

Familjebostäder ska gå före i miljö- och klimatarbetet. De senaste 10 åren har vi reducerat vår energianvändning med drygt 20 procent. Vi fortsätter att öka användningen av solel och växlar upp arbetet för att minska klimatpåverkan också i vår nyproduktion. Totalt har vår klimatpåverkan sjunkit med drygt 40 procent på tio år och utsläppen fortsatte nedåt även 2020.

Fortsatt fokus på trygghet

Våra hyresgästers hem och bostadsområden ska vara trygga. Under 2020 installerade vi ett flertal trygghetspaket med fokus på Rinkeby, Tensta, Farsta och Rågsved. Trygghetsbesiktningar genomfördes i flera områden och vi satsade mer på utemiljöer och allmänna utrymmen när pandemin begränsade möjligheterna att utföra åtgärder inne i lägenheter. Resultatet är att både service-, produkt och trygghetsindex ökade för andra året i rad.

Men trygghet kan aldrig skapas enbart med mer lås, kameror och bättre belysning. Trygghet skapas i grunden i samarbetet mellan oss som hyresvärd, våra hyresgäster och andra samhällsaktörer. Jag är stolt över att vi har ett bra samarbete med såväl stadsdelsförvaltningar, myndigheter, idrottsföreningar, Läxhjälpen, lokala konstnärer och många andra föreningar.

Verkställande direktör Jonas Schneider

Jag vill rikta ett varmt tack till samtliga medarbetare som under året gjort något av en hjälteinsats att hålla servicenivå och byggproduktion igång trots pandemin. Vi har ett viktigt uppdrag. Vi bygger inte bara hus. Vi bygger hem för dagens och morgondagens stockholmare.

Jonas Schneider, vd

Vår strategi för en hållbar utveckling

Familjebostäder vill vara ett föredöme för det hållbara samhällsbygget och har under året antagit en ny strategi för hållbarhetsarbetet. Strategin går hand i hand med bolagets affärsplan då utgångspunkten är att verklig förändring uppnås genom att låta hållbarhetsfrågorna genomsyra allt vi gör.


Vår affärsplan sträcker sig till 2023 och har nio övergripande mål inom fyra strategiska målområden; Stadsutveckling och förvaltningskvalitet, social hållbarhet och trygghet, klimat och miljö samt ledarskap och medarbetarskap. Bolaget har sedan 2018 arbetat utifrån en målstyrning som bygger på ett fåtal bolagsgemensamma och övergripande mål och gemensamma strategier för att nå målen. Affärsplanen har ett integrerat hållbarhetsperspektiv och alla bolagsmål har kopplingar till såväl Agenda 2030 som till bolagets egna väsentliga hållbarhetsfrågor.

Lekplats på innergård

Mål och resultat

Stadsutveckling och förvaltningskvalitet

En av våra väsentliga hållbarhetsfrågor är samhällsnytta och vårt viktigaste bidrag är att fortsätta ta ett stort ansvar för bostadsförsörjningen. Vi bygger och förvaltar hyresrätter vilket gör bostäderna tillgängliga för fler och alla våra bostäder förmedlas rättvist. Genom att arbeta för ekologiskt och socialt hållbara boendemiljöer skapar vi förutsättningar för minskade driftskostnader och växande fastighetsvärden. För Familjebostäder går hållbarhet och affärsnytta därför alltid hand i hand.

Mål 2020 Utfall 2020
Antal färdigställda nya lägenheter 253 260
Serviceindex 82 81,3
Överskottsgrad 48 % 50 %

 

Social hållbarhet och trygghet

För oss är trygghet ett särskilt fokus, en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor och ett av våra fyra strategiska målområden. När våra hyresgäster upplever trygghet bidrar det till en ökad tillit människor emellan. Det skapar en ökad sammanhållning som stärker det gemensamma ansvarstagandet för bostadsområdenas utveckling.

På fastighetsnivå har vi ett starkt fokus på säkerhetsåtgärder för att minska risken att utsättas för brott och öka tryggheten i gemensamma utrymmen i och omkring husen. Vi arbetar också på individnivå för att öka tryggheten grannar emellan. Vi tar ett särskilt ansvar i områden med en högre upplevd otrygghet än genomsnittet för Stockholms stad. Här arbetar vi brett i samverkan med andra offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle för att vända utvecklingen och öka tryggheten och den sociala hållbarheten.

Mål 2020 Utfall 2020
Trygghetsindex 78,5 78,8

 

Klimat och miljö

Under 2020 antog kommunfullmäktige ett nytt miljöprogram och Familjebostäders mål är att minska energianvändningen med 5 procent per år till 2023 och samtidigt minska våra utsläpp med 10 procent. Under året tog Familjebostäder fram en ny miljöpolicy som visar vägen framåt för vårt miljöarbete. För att nå målsättningen om ett 100 procent giftfritt och hälsosamt boende ställer vi krav på miljögodkända byggvaror i alla våra inköp. Det gäller både i förvaltningen av befintliga hus och i vår produktion av nya bostäder.

En viktig del av vårt arbete är att engagera våra hyresgäster för att minska klimatpåverkan. En förutsättning för detta är ett fortsatt fokus på insamling av matavfall som rötas och genererar biogas. Målet är att 90 procent av våra hyresgäster ska kunna återvinna sitt matavfall 2023.

Mål 2020 Utfall 2020
Energianvändning kWh/m2 (Atemp) 119,5 119,5
Utsläpp koldioxid (ton CO2e) 18 400 17 486
Andel hushåll med tillgång till matavfall 70 % 70 %

 

Ledarskap och medarbetarskap

En hållbar framtid byggs på kunskap och genom modigt och tydligt ledarskap. Genom satsningar på ledarskap och medarbetarskap lägger vi grunden för en organisation som har kompetensen att hantera de komplexa utmaningar vi ställs inför. Omvärldens förändringstryck och konkurrens om kompetens ställer krav på ett starkt arbetsgivarvarumärke och ett attraktivt anställningserbjudande, en god arbetsmiljö och en ständig utveckling av våra arbetssätt.

Mål 2020 Utfall 2019
Medarbetarskapsindex 85 83
Ledarskapsindex 86 86

 

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Samhällsnytta

Fokusområde: Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag med ett viktigt samhällsuppdrag – att bidra till en hållbar och affärsmässig utveckling av bostadsmarknaden i Stockholm. Ansvarstagande, transparens, trygghet och inkludering är ledord i utvecklingsarbetet.
Affärsmål: Antal färdigställda lägenheter, Serviceindex, Överskottsgrad, Trygghetsindex.
Vårt bidrag till Agenda 2030: 10 Minskad ojämlikhet, 11 Hållbara städer och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Trygghet

Fokusområde: Utföra trygghetsskapande åtgärder i förvaltningen och genom samarbeten och samverkan med andra parter. Genomföra säkerhetslösningar som kameror och lås.
Affärsmål: Trygghetsindex.
Vårt bidrag till Agenda 2030: 10 Minskad ojämlikhet, 16 Fredliga och inkluderande samhällen.

Minskad klimat- och miljöpåverkan

Fokusområde: Arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att profilera/attrahera, rekrytera, introducera och motivera/utveckla befintliga och nya medarbetare.
Affärsmål: Medarbetarupplevelse, Ledarskapsindex.
Vårt bidrag till Agenda 2030: 7 Hållbar energi för alla, 13 Bekämpa klimatförändringarna, 15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Medarbetare

Fokusområde: Arbeta med strategisk kompetensförsörjning för att profilera/attrahera, rekrytera, introducera och motivera/utveckla befintliga och nya medarbetare.
Affärsmål: Medarbetarupplevelse, Ledarskapsindex.
Vårt bidrag till Agenda 2030: 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Agenda 2030 – FN: s globala mål

Familjebostäder bidrar till att Stockholm ska vara en hållbar stad och på så sätt bidra till att nå FN:s globala mål, formulerade i Agenda 2030. I den här hållbarhetsrapporten kan du se vilka globala mål som är aktuella för bolagets verksamhet.

Globala målen för hållbar utveckling logotypGlobalt mål 01 Ingen fattigdomGlobalt mål 02 ingen hungerGlobalt mål 03 god hälsa och välbefinnandeGlobalt mål 04 god utbildning för allaGlobalt mål 05 jämställdhetGlobalt mål 06 rent vatten och sanitet för allaGlobalt mål 08 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxtGlobalt mål 09 hållbar industri, innovationer och infrastrukturGlobalt mål 10 minskad ojämlikhetGlobalt mål 11 hållbara städer och samhällenGlobalt mål 12 hållbar konsumtion och produktionGlobalt mål 13 bekämpa klimatförändringarnaGlobalt mål 14 hav och marina resurserGlobalt mål 15 ekosystem och biologisk mångfaldGlobalt mål 16 fredliga och inkluderande samhällenGlobalt mål 17 genomförande och globalt partnerskap

Hållbarhetsrådet

Ett hållbarhetsråd bildades våren 2020. Rådet består av medarbetare från samtliga av bolagets verksamheter och är ett öppet forum där den som vill får delta. Hållbarhetsarbetet förutsätter ett samarbete mellan enheter och avdelningar. Det finns också behov av att skapa strukturer för erfarenhetsåterföring och analys eftersom hållbara lösningar ofta innebär att verksamheter och medarbetare behöver tänka nytt och följa upp sitt arbete. Syftet med rådet är att vara ett forum för samverkan och kunskapsuppbyggnad i hållbarhetsfrågor.

Skärpt arbete mot korruption och
fusk

Efterfrågan på bostäder i Stockholm är fortsatt hög och det är viktigt att de förmedlas till stockholmarna på ett rättvist och öppet sätt. Familjebostäder tar ett stort ansvar för att det sker korrekt och transparent.

Andel kontrollerade kontrakt vid bostadsuthyrning

%

Påbörjade utredningar av olaga andrahand

Friställda lägenheter till följd av utredningar om olaga andrahand

Uppsagda avtal avseende oriktiga hyresförhållanden som hänskjutits till hyresnämnden

Rättvis uthyrning

Familjebostäders hyresrätter förmedlas av Bostadsförmedlingen i Stockholm. Bostäderna förmedlas efter kötid genom ett transparent och rättvist system. Utöver det behöver hyresgästen uppfylla ett antal kriterier för att kunna teckna ett hyreskontrakt. För att vara säker på att alla kontroller har skett i uthyrningsprocessen är det alltid två uthyrare som skriver på hyresavtalet, varav den ena intygar att rutinerna följts. Därtill görs det årligen en kvalitetskontroll av ett antal hyreskontrakt.

Oriktiga hyresförhållanden

Familjebostäder bedriver ett aktivt arbete för att upptäcka och minimera oriktiga hyresförhållanden, det vill säga svarthandel med hyresavtal, skenbyten, olovliga andrahandsupplåtelser med mera. Två medarbetare arbetar heltid med detta, men från maj 2020 till april 2021 har vi en extra resurs på plats.

Vid ansökningar om lägenhetsbyten görs fördjupade kontroller för att motverka handel med kontrakt och så kallade skenbyten. Vårt arbete resulterade i att totalt 72 lägenheter frigjordes för uthyrning via Bostadsförmedlingen under 2020. Oriktiga hyresförhållanden i kombination med dagens bostadsbrist bidrar till såväl en skev bostadsmarknad som ockerhyror, men det skapar också otrygghet för både andrahandshyresgäster och omkringboende som inte känner igen sina grannar.

Intern kontroll av uthyrningen

Under året granskade bolaget processen för uthyrning av bostäder för att säkerställa att våra rutiner efterlevs och att kontroller genomförs. Granskningen omfattade studentlägenheter, genomförda byten, evakuering, överlåtelse samt nyteckning för perioden januari – augusti 2019. Granskningen visar att bolaget har en tillräcklig intern kontroll, men att de skriftliga rutinerna kan utvecklas. Detta sker i samband med att vi utvecklar våra processer.

Rättvist byggande

Familjebostäder kräver att byggentreprenörer under avtalsperioden genomför regelbundna seriositetskontroller av sina underleverantörer och bevakar även att kontrollerna genomförs.

Bolaget har valt att arbeta utifrån modellen Rättvist Byggande, en gemensam satsning med Stockholms stads bostadsbolag, för att motverka ekonomisk brottslighet, svartarbete och oegentligheter på byggarbetsplatser. Det handlar om sund konkurrens på lika villkor och schyssta villkor i hela kedjan av byggentreprenörer.

Arbetet för Rättvist byggande har fått brett genomslag under året, vilket bidrar till att stävja ekonomisk brottslighet i hela branschen. Under 2020 har berörda på Familjebostäder fått utbildning i Rättvist byggande och skyltar har satts upp på våra byggarbetsplatser. Därtill har bolagen tillsammans under sitt första år genomfört ca 30 arbetsplatskontroller med varierande resultat. Vid arbetsplatskontrollerna så uppmärksammas allt ifrån avtalsbrott till lagbrott som samtliga kräver åtgärder som vi tillsammans med vår entreprenör behöver vidta.

Hållbar leverantörskedja

Familjebostäder köper varje år produkter och tjänster för över två miljarder och hållbarhet är en viktig del i vår inköpsprocess. Bolaget arbetar efter en så kallad kategoristyrd inköpsprocess, som skapar goda förutsättningar för hållbara inköp och effektiva avtalsuppföljningar genom nära samarbete mellan bolagets avdelningar och enheter.

Upphandlingar sker enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). I samtliga upphandlingar ställer bolaget krav för att minska negativa effekter på bland annat miljö och social hållbarhet. Det ställs exempelvis krav på ett aktivt miljöarbete i enlighet med ISO 14001:2015 eller motsvarande genom byggvarubedömningen, på socialt ansvarstagande som att leverantören ska erbjuda goda arbets- och anställningsvillkor fria från diskriminering samt tillhandahålla praktikplatser och tillfälliga anställningar. Vi kan dock bli bättre på att ställa krav inom ramen för våra upphandlingar och vi arbetar med att få till avtal som genererar hållbara val för våra kunder.

Alla som företräder våra leverantörer, såväl medarbetare som entreprenörer, är med och påverkar hur vårt bolag uppfattas. För att säkerställa ett förtroendefullt och enhetligt bemötande har bolaget tagit fram riktlinjer för uppträdande hos kund, som ska följas av samtliga entreprenörer.

Bevakning av leverantörer

Familjebostäder är en stor inköpare av varor och tjänster, främst inom byggentreprenad, drift och underhåll. Bolaget gör regelbundet seriositetskontroller och är även anslutet till en automatiserad bevakningstjänst där våra aktiva leverantörer kontrolleras regelbundet mot bland annat Skatteverket, Bolagsverket och Svensk Handel. Avvikelser flaggas upp internt och hanteras.

2020 2019
Andel medarbetare utbildade i antikorruption (%) 100 100
Andel kontrollerade kontrakt vid bostadsuthyrning (%) 5 i.u*
Påbörjade utredningar av olaga andrahand (st) 257 200
Avslutade utredningar av olaga andrahand (st) 76 101
Friställda lägenheter till följd av utredningar om olaga andrahand (st) 72 72
Uppsagda avtal avseende oriktiga hyresförhållanden som hänskjutits till hyresnämnden (st.) (st) 26* i.u
Total inköpsvolym (mdkr) 2,61 2,59

 

*Nytt mätetal från 2020.

Kommunikation kring antikorruption

Risken för mutor finns med i bolagets väsentlighets- och riskanalys. Stockholms stads riktlinjer om mutor och representation förtydligades i bolagets riktlinjer för intern- och extern representation och finns att läsa på intranätet. Bolagets chefer uppdateras årligen om gällande regler i samband med ledarforum. I slutet av året skickade VD ut en julhälsning till bolagets leverantörer för att informera om att vi inte tar emot gåvor. Informationen kommunicerades även på intranätet.

Kontroll av leverantörer

Under året har avtalsuppföljning skett inom områdena byggarbeten, avfallshantering och städ. Miljöenheten har genomfört riktade uppföljningar av ställda miljökrav. Avvikelser resulterar i åtgärder som rapporteras till leverantören. I årets uppföljning identifierades avvikelser kopplat till kvalitet på utförd tjänst och till behov av tydligare rutiner. Familjebostäder kan utveckla den ekonomiska uppföljningen för att med säkerhet veta hur mycket vi köper för från respektive avtal. Därutöver behöver utbildning och information till medarbetare runt om i bolaget bli bättre för att öka och sprida kunskap om arbetssätt.

2020 har särskilt fokus riktats mot konsultkostnader och under året har stickprovsvisa uppföljningar av fakturor genomförts. Bolaget har en automatiserad funktion som innebär att fakturor överstigande 500 000 kronor passerar en kontroll för att säkerställa att summan är korrekt, innan fakturan skickas för attest. Samma kontroll utförs av fakturor som avser kostnader som är svåra att bedöma om de är avdragsgilla, exempelvis representation, medlemsavgifter, konferenser och liknande. Syftet är att säkra att regelverk och lagstiftning efterlevs. Samtliga betalningar passerar dessutom en automatiserad bevakningstjänst för kontroll av att leverantören sköter sig och sina åtaganden samt för att förhindra felaktiga betalningar, dubbelbetalningar och bluffakturor.

Under året har vi haft ett ökat fokus på konsulter varför ett urval fakturor har kontrollerats extra. Syftet har varit att säkerställa att gällande avtal följs vad gäller exempelvis pris.

Mänskliga rättigheter

Familjebostäder har ett aktivt arbete för jämställdhet, icke-diskriminering och mångfald. Vi ska motverka kränkande särbehandling och sexuella trakasserier på arbetsplatsen, i kontakten med våra kunder och i samarbeten med externa aktörer. Bolagets riktlinjer mot kränkande särbehandling har uppdaterats under året. De beskriver hur anmälan och hantering av avvikelser på arbetsplatsen ska hanteras. Riktlinjerna finns tillgängliga för alla medarbetare på intranätet.

I hyresgästundersökningen frågar vi våra hyresgäster om de upplevt att vi tagit dem på allvar i kontakten med oss och vi är stolta över det positiva resultat som året enkät visade. 9 av 10 anser att de blivit väl bemötta. För att säkerställa ett gott bemötande har vi riktlinjer för hur vi ska bete oss såväl i telefon som i möten med hyresgäster.

En god ekonomi säkrar
allmännyttans ställning

En god lönsamhet över tid och nöjda kunder är en förutsättning för en långsiktigt hållbar ekonomi. Överskottet möjliggör en god förvaltning, fortsatt upprustning av våra fastigheter och produktion av nya hyresrätter.

Ekonomiska förutsättningar

Familjebostäders fastigheter är en del av stadens och stockholmarnas samlade förmögenhet. Med en lönsam utveckling av våra fastigheter, en stark balansräkning samt goda relationer till våra hyresgäster skapas förutsättningar att fortsätta bygga och förvalta attraktiva hyresrätter och ge god service till våra hyresgäster.

Fastighetsbeståndet (mnkr) 2020 2019
Verkligt värde vid årets början 41 642 38 929
Köp 0 85
Försäljning 0 -377
Investeringar i nyproduktion 1 148 1 230
Investeringar i befintligt
bestånd
316 358
Orealiserade
värdeförändringar
1 641 1 417
Verkligt värde vid årets slut 44 747 41 642

 

 

Investeringar

Den övergripande ambitionen är att ha en långsiktigt hållbar fastighetsportfölj där utveckling av befintligt bestånd kompletteras med lönsamma investeringar i nyproduktion som skapar värdetillväxt. Att utveckla fastighetsportföljen genom att investera i ny- och ombyggnation är en del av bolagets uppdrag och strategi för att bidra till bostadsförsörjningen i Stockholm. Investeringsvolymen är fortsatt hög och uppgår 2020 till 1 359 mnkr i nyproduktionen och 316 mnkr i om- och tillbyggnad samt underhåll. Investeringar i nyproduktion samt om- och tillbyggnad sker med marknadsmässiga avkastningskrav via eget och upplånat kapital. Investeringar görs även löpande i befintligt fastighetsbestånd utifrån en långsiktig plan för underhåll. Prioriteringar görs i planerat underhåll utifrån främst myndighetskrav, energibesparingsåtgärder och trygghetsåtgärder för att bidra till minskad klimatpåverkan och ökad trygghet.

Bolagets positiva kassaflöde från löpande verksamhet bidrar till investeringskraften och finansierar större delen av investeringar i befintligt bestånd. All extern finansiering sker via Stockholms stads internbank.

Avkastning

Verksamhetens och enskilda fastigheters ekonomiska utveckling följs upp årligen utifrån totalavkastning. Bolagets målsättning är en god och långsiktigt hållbar totalavkastning i nivå med andra liknande fastighetsägare. Bolagets totalavkastning uppgick 2020 till 6,1 (6,4) procent. Direktavkastningen uppgår till 2,3 (2,2) procent och avkastning på det totala kapitalet uppgår till 2,6 (2,4) procent, vilket är i linje med bolagets strategiskt långsiktiga mål. En god lönsamhet är en förutsättning för att upprätthålla och utveckla vår förvaltningskvalitet, underhålla befintligt fastighetsbestånd och genomföra planerad ny- och ombyggnation. Utdelning till ägaren sker i enlighet med Allbolagstiftningen 3§ och under 2020 stannade i princip hela bolagets resultat i bolaget för investeringar i nya och befintliga bostäder.

Finansiell stabilitet

Att äga, förvalta och utveckla fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet där bolaget ska uppfylla ägarnas förväntan på en god avkastning tillsammans med en finansiellt stabil verksamhet. Bolaget har en stark balansräkning och en för branschen hög soliditet vilket tillsammans med en låg skuldsättningsgrad och betydande övervärden skapar möjlighet för investeringar i både befintligt bestånd samt nya bostäder med bibehållen god finansiell ställning.

Fastigheternas värde

En del av det ekonomiska värde som bolaget skapar avser värdeförändring i fastighetsbeståndet. Fastighetsbeståndet värderas varje år genom en så kallad samordnad värdering enligt kassaflödesmetod. Under 2020 ökade marknadsvärdet till 44,7 miljoner kronor vilket är en ökning med 7,46 procent jämfört med 2019, inklusive investeringar i pågående ny- och ombyggnation. Värdeökningen i befintligt bestånd uppgår till 3,46 procent. Årets ökning av det bedömda marknadsvärdet kan förklaras av åtgärder som förbättrar de befintliga fastigheternas ekonomiska prestation och investeringar i nybyggda fastigheter med bra ekonomisk prestation samt något sänkta direktavkastningskrav för bostäder. Inga köp eller försäljningar har påverkat marknadsvärdet under året. Över en femårsperiod har marknadsvärdet ökat från 22 111 kr/kvm till 28 679 kr/kvm.

2020 2019
Årets resultat efter skatt (mnkr) 403 267
Direktavkastning (%) 2,3 2,2
Avkastning på totalt kapital (%) 2,6 2,4
Synlig soliditet (%) 58,8 57,2
Justerad soliditet (%) 69 69,5
Marknadsvärde (mnkr) 44 747 41 642
Driftnetto (kr/m2) 772* 634

 

*Inkluderar en försäkringsersättning för brand i en tvättstuga i Rinkeby 2019.

Hyresutveckling och driftnettoutveckling

Hyresutvecklingen för bostäder förhandlas årligen centralt med hyresgästföreningen. Den generella hyreshöjningen för bostäder uppgick till i snitt 1,95 procent 2020 vilket motsvarar en hyreshöjning på 140 kronor per månad för en medelstor lägenhet på 64 kvm.

Driftnetto per kvadratmeter är ett vanligt mått på en kostnadseffektiv förvaltning inom fastighetsbranschen. Driftnettot, som tar hänsyn till direkta fastighetsrelaterade intäkter och kostnader exklusive avskrivningar och räntekostnader, ökade 2020. Driftnettoförbättringen är främst en följd av tillkommande nyproducerade och effektivare bostäder.

02. Vårt samhällsuppdrag

Nu går vi vidare till nästa kapitel