02. Vårt samhällsuppdrag

Vi bidrar till ett hållbart Stockholm

Nästan 43 000 stockholmare har sitt hem hos oss. De ska kunna leva ett gott liv – tryggt och hållbart för framtiden. Steg för steg minskar vi på Familjebostäder vår klimatpåverkan och vi ökar insatserna för trygghet.

 

Erbjuda hem, bygga och förvalta hus, utveckla stad

Vårt uppdrag

Erbjuda hem

 • Rättvis förmedling av lägenheter
 • Trygghet, säkerhet och trivsel
 • Inomhusmiljö
 • Möjlighet att återvinna hushållsavfall
 • Kommunikationer

Bygga och förvalta hus

 • Bostadsförsörjning
 • Bra underhåll
 • Byggbuller och transporter
 • Materialval och hantering av byggavfall
 • Energianvändning

Utveckla stad

 • Lokaler och mötesplatser
 • Gårdar och utemiljöer
 • Förenings- och fastighetssamarbeten
 • Konstnärlig gestaltning

 

 

Hem för framtiden

Familjebostäder erbjuder stockholmarna hem att trivas i. Över 100 anställda husvärdar, drifttekniker och förvaltare i tio förvaltningsteam sköter om våra fastigheter. De finns i våra bostadsområden för att hjälpa till med stort och smått, så att både fastigheter, allmänna utrymmen och utemiljöer är trivsamma och trygga. Vi finns nära.

Miljöstugor, cykelrum och bra kommunikationer ger våra hyresgäster möjlighet att göra miljömedvetna val. En ny strategi för mobilitet som inkluderar både cykel- och bilpool ska underlätta för våra hyresgäster att resa klimatsmart.

Bygga och förvalta hållbara hus

Staden fortsätter att växa och bristen på bostäder är stor. Därför bygger vi rekordmycket de kommande åren. I slutet av 2020 var produktionstakten uppe i över 1 200 nya hyresrätter och i april passerade vi 20 000 hyresrätter i vårt bestånd.  Våra bostäder förmedlas rättvist. De hyrs ut via den gemensamma bostadskön i Stockholm. Under 2020 lämnades 1 768 hyresrätter till Bostadsförmedlingen.

När vi bygger nya hus är ambitionen att påverka klimat och miljö så lite som möjligt. Alla material ska vara giftfria, byggavfallet ska vara så litet som möjligt och återvinnas. I förvaltningen av fastigheterna tar vi vår del av ansvaret för att minska våra klimatutsläpp, bland annat genom att kontinuerligt sträva efter minskad energianvändning. Ett bra underhåll av lägenheter och fastigheter är viktigt för att våra hyresgäster ska trivas och för att de ska hålla också för framtida hyresgäster.


Under 2020 har vi ökat insatser i våra tyngdpunktsområden för säkrare lås, bättre belysning och tryggare utemiljöer. Det ger resultat. Trygghetsindex i vår årliga kundenkät ökade för andra året i rad.

Utveckla stad

När staden växer med nya bostäder, utvecklas också områden och platser. Familjebostäder samarbetar med stadsdelsförvaltningar, föreningsliv, andra fastighetsägare, polisen och inte minst med hyresgästerna för att utveckla en stad där människor trivs och är trygga. Coronapandemin har påverkat många av våra lokalhyresgäster. Under året har vi erbjudit stöd och hyresrabatter för att ett levande stadsliv med handel, service och mötesplatser ska hållas vid liv.

Familjebostäder bygger för
stockholmarna

Familjebostäder bygger mer än på 40 år för att möta behovet av nya bostäder i Stockholm. Vi utvecklar två nya stadsdelar med moderna och klimatsmarta hem för drygt 2 000 stockholmare. Under 2020 påbörjade vi 464 nya hyresrätter och färdigställde 260.

Fortsatt hög produktionstakt

Stockholm växer mer än någonsin och har en bostadskö på drygt 10 år. Familjebostäder håller en hög byggtakt för att möta bostadsbristen och nå Stockholms stads höga mål för nya bostäder. Det sker främst i anslutning till våra befintliga fastigheter och via markanvisningar i stadsutvecklingsområden. Vid årets slut hade Familjebostäder över 1 200 hyresrätter i produktion och 2021 ser vi fram emot en rekordhög inflyttning när nya hyresgäster flyttar in i 813 nybyggda hyresrätter. Den höga produktionstakten ger Familjebostäder flera tusen nya kunder kommande år med nya behov och förväntningar på sitt boende.

Under 2020 ansökte bolaget om nya markanvisningar för att bygga 1 600 hyresrätter. En anvisning beviljades motsvarande 100 hyresrätter. För att kunna nå stadens byggmål för de kommunala bostadsbolagen krävs fler markanvisningar kommande år.

Byggsiffror 2020

Färdigställda
  lägenheter, antal

Lägenheter i
 produktion, antal

Investering i
 nyproduktion, mnkr

Lägenheter till
 Bostadsförmedlingen, antal

Nya stadsdelar i söderort

I Älvsjöstaden och Drevvikshöjden växer två nya stadsdelar fram. Älvsjöstaden är Familjebostäders största stadsutvecklingsområde. Tillsammans med JM bygger bolaget en helt ny stadsdel med 1 600 nya hyresrätter. I Drevvikshöjden, mellan Farsta och Sköndal, planerar Familjebostäder omkring 600 hyreslägenheter, ungdomslägenheter, förskola och lokaler. Under året flyttade de första hyresgästerna in i Drevvikshöjdens första etapp. Byggnaderna projekteras och produceras för att uppfylla Miljöbyggnad Silver.

Fortsatt satsning på Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett av Stockholms stads största utvecklingsprojekt. Projektet sker i samarbete mellan de allmännyttiga bostadsbolagen, privata entreprenörer och stadens tekniska förvaltningar för att bygga kostnadseffektiva hyresrätter i hög takt. Tusentals nya hyresrätter kommer att byggas inom ramen för satsningen och det motsvarar en helt ny årsring i Stockholms byggnadshistoria. Familjebostäder påbörjade två projekt för Stockholmshusen under 2020. Totalt pågick bygget av sex Stockholmshus runtom i staden. Ytterligare 600 lägenheter planeras under de kommande tre åren.

 

Vi bygger med låg klimatpåverkan

Våra nybyggda bostäder ska vara attraktiva för såväl dagens som morgondagens hyresgäster. Hög kvalitet i projekten, från ritning till färdig lägenhet, är avgörande. Bolaget tillämpar ett arbetssätt med egna systematiska kontroller och har egna specialister för bland annat VVS, el och bygg för att ytterligare förstärka kvalitetskontrollen.

Familjebostäder ska bygga med en låg miljö- och klimatpåverkan och samtidigt erbjuda hälsosamma och trygga boendemiljöer. Det gör vi på flera sätt, bland annat genom:

 • Gröna gårdar som tar hand om dagvatten och skyfall, skyddar mot hetta, bidrar till biologisk mångfald och är en plats för rekreation.
 • Mobilitetslösningar som gör det enkelt för våra hyresgäster att bo hos oss utan bil.
 • Att beräkna klimatpåverkan från all nyproduktion.
 • Att ställa krav på att använda miljögodkända byggvaror och produkter enligt Byggvarubedömningen, vid alla upphandlingar och inköp.
 • Att sträva efter att minska byggavfallet.
 • Att våra bostäder ska ha en låg energianvändning. Vi arbetar för att öka andelen förnybar energi bland annat genom solceller på taken.

 


Under 2020 tog Familjebostäder ytterligare steg för att synliggöra hållbarhetsarbetet inom bolaget. En ny roll infördes med uppgift att samordna hållbarhetsfrågorna i bolagets projektutveckling.

Konstnärlig gestaltning

När vi bygger om och bygger nytt låter vi även konsten ta plats genom olika uttryck. Det kan bland annat handla om muralmålningar på fasader, mosaikkonst, skulpturer eller som i kvarteret Rösträknaren där de gröna belysningsstolparna med uranglas sprider ett neonfärgat sken på kvällen.

En överenskommelse mellan Familjebostäder och Stockholm konst tar sikte på konstens betydelse i framtida byggprojekt. Familjebostäder strävar efter att investera minst en procent av produktionskostnaden i konstnärlig gestaltning. Ambitionen är att det konstnärliga uttrycket ska vara inkluderande och bidra till ökad trygghet och jämlikhet och att materialen följer miljökraven.

 

Exempel på utredningar som görs i början av ett byggprojekt. De säkerställer att vi uppfyller de krav som ställs på de bostäder vi bygger.

Utredningar i tidiga skeden

Exempel på utredningar som görs i början av ett byggprojekt. De säkerställer att vi uppfyller de krav som ställs på de bostäder vi bygger.

Digitala modeller ger större kontroll i byggprojekt

För att fortsätta hålla en hög produktionstakt arbetar vi intensivt med att digitalisera verksamheten. Genom att ta fram en digital kopia av byggnaden kan vi optimera arbetet från första idé till byggnadens slutskede. Under 2020 startades ett pilotprojekt tillsammans med bland annat ByggVesta och Stockholmshem där vi i tidiga skeden ska testa med digitala modeller för att se hur bland annat energi- och klimatberäkningar påverkas av olika lösningar. Genom att göra medvetna val tidigt i projekten kan vi göra störst skillnad.

Våra bostäder

Familjebostäder hade totalt 20 082 lägenheter vid årets slut och de flesta ligger i södra Stockholm, men den enskilda stadsdel där de flesta av våra hyresgäster bor är Rinkeby. De flesta fastigheterna är uppförda åren 1945–1959. Andelen nyproducerade lägenheter ökar och vår projektportfölj omfattar närmare 5 000 byggrätter.

260 nya lägenheter 2020

Årsta – Rösträknaren

Bandhagen – Filmen

Vasastan – Algoritmen

Farsta – Åbro

Lägenhetsbestånd fördelat på byggnadsår

 

Infografik: Totalt 20082 lägenheter. År 1929 5%, år 1930 till 1944 7%, år 1945 till 1959 40%, år 1960 till 1974 24%, år 1975 till 1989 2%, år 1990 till 2004 1%

Antal m2 boyta fördelat på byggnadsår

 

till 1929 70000, år 1930 till 1944 nästan 500000, år 1960 till 1974 350000, år 1975 till 1989 25000, år 1990 till 2004 10000 och år 2005 och framåt nästan 300000

2020 2019
Antal färdigställda lägenheter (st) 260 484
Antal påbörjade lägenheter (st) 464 579
Antal färdigställda studentbostäder (st) 0 0
Antal lägenheter i produktion (st) 1 259 1 249
Investering i nyproduktion (mnkr) 1 359 1 315
Investering i underhåll och ombyggnad (exkl. inre underhåll, tillval och resultatfört underhåll) (mnkr) 316 358
Resultatfört underhåll inkl. HLU och tillval (mnkr) 100 101
Totalt antal lägenheter lämnade till Bostadsförmedlingen för förmedling (st) 1 768 1 521

Nyproduktion – påbörjade lägenheter

Fastighet Antal
lägenheter
Farsta – Järflotta/Väddö* 125
Rågsved – Fäboden* 108
Älvsjö – Jordkabeln 144
Farsta – Källvreten 87
Totalt 464

 

*Stockholmshus, 3 projekt

Pågående ombyggnation 2020

Fastighet Antal
lägenheter
Planerat färdigställande Beslutat
investering (mnkr)
Tensta – Hämringe 1* 152 2 024 7
Kungsholmen – Väktaren 37 61 2 023 84
Södermalm – Draget 1* 178 i.u 4
Totalt 391 95

Våra lokaler

Familjebostäder strävar efter ett lokalutbud där vi kan ge närservice till de boende, bidra till arbetstillfällen och en levande stadsdel. Våra lokaler möjliggör ett aktivt förenings- och kulturliv. I dag rymmer våra kommersiella lokaler allt från butiker och kontor till verksamheter inom vård, omsorg och skola.

Vi äger också centrumanläggningar, bland annat i Gubbängen och Årsta. I Gubbängens centrum pågår ett utvecklingsarbete för att skapa en attraktiv mötesplats för de kringboende. Sommaren 2020 avslutades ett stort konstprojekt för att rusta upp utemiljön i anslutning till centrum. Tillsammans med Gubbängsborna skapades 36 kvadratmeter konst i mosaik. Motivet gör nedslag i Gubbängens historia och är mycket uppskattat. Verket pryder nu en tidigare nedklottrad vägg vid T-banan. I Rinkeby har Familjebostäder tidigare utvecklat Rinkebystråket. Under 2020 fortsatte arbetet med att bättre anpassa konceptet till förutsättningarna. Vår ambition är att hitta långsiktigt hållbara verksamheter som bidrar till att skapa arbetstillfällen och erbjuder service till rinkebyborna. Vid årets slut hade Familjebostäder totalt 2 338 lokaler varav 1 009 kommersiella lokaler.

Långsiktig förvaltning

Våra hus och lägenheter ska vara trivsamma att bo i både för dem som hyr i dag och för dem som flyttar in efteråt. Inventeringar prioriteras för att bland annat efterleva myndighets- och miljökrav. Underhållsåtgärderna genomförs för att behålla eller helst öka fastighetens kvalitet. När renovering pågår vill vi minimera de störningar i boendemiljön som underhållsprojekt kan innebära. God kontroll av underhållsbehovet och kontinuerliga åtgärder borgar för en generellt god lägenhetsstandard i beståndet.

Bolaget har avtal med Hyresgästföreningen om hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU). Avtalet ger hyresgästerna rätt till underhåll med bestämda tidsintervaller, till exempel målning och nya vitvaror. Under 2020 tapetserades 3 766 rum, 1 482 vitvaror byttes och 1 117 rum fick nya golv.

Satsning på hyresgästdialog

Våra hyresgästers inflytande över sitt boende är en viktig utgångspunkt när vi renoverar och bygger om i deras hem. För att stärka kontakten med våra hyresgäster och öka deras boendeinflytande har vi tagit fram en ny modell för hyresgästdialog. Den testas i kommande ombyggnadsprojekt. En ny projektledarroll infördes för att samordna hyresgästdialogen och samrådsprocessen i ombyggnadsprojekten.

Hem för alla

Över 42 000 stockholmare bor i våra hyresrätter. Genomsnittsytan på våra hyresrätter är 65 kvm. Det vanligaste är tvårums- (7 400 st.) och trerumslägenheter (6 200 st.). I planeringen av nya bostäder kartläggs efterfrågan av olika lägenhetsstorlekar, så att nyproduktionen kompletterar det befintliga bostadsutbudet. Bostäder för unga och studenter är prioriterade, men även alternativa boendeformer som kollektivhus. Bolaget tar ett bostadssocialt ansvar genom att tillhandahålla försöks- och träningslägenheter och lägenheter inom Stockholms stads projekt Bostad Först för att hjälpa människor i hemlöshet. Vi tillhandahåller också genomgångsbostäder till stockholmare som av ekonomiska eller sociala skäl har hamnat utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Hyresgästerna är vårt självklara
fokus

Hur hyresgästerna upplever sina hem, bostadsområden och oss som hyresvärd är en viktig utgångspunkt när vi utvecklar verksamheten. Medarbetarnas upplevelser av Familjebostäder som attraktiv arbetsgivare är grunden för att vår verksamhet ska kunna fungera.

Våra viktigaste intressenter

Hur hyresgästerna upplever sina hem, bostadsområden och oss som hyresvärd är en viktig utgångspunkt när vi utvecklar verksamheten. Medarbetarnas upplevelser av Familjebostäder som attraktiv arbetsgivare är grunden för att vår verksamhet ska kunna fungera. Under 2020 genomfördes en väsentlighets- och intressentanalys med hjälp av hållbarhetsrådet. Vi utgick från både tidigare analyser, synpunkter från Familjebostäders intressenter och bolagets prioriterade hållbarhetsfrågor. Här redogör vi kortfattat för några av våra intressenter, hur vi för dialog och vilka fokusområden vi haft under 2020.

Hyresgäster och blivande hyresgäster

Dialog och samarbete: Våra hyresgäster når oss med synpunkter, felanmälan, önskemål och frågor via telefon, e-post, sociala medier, digitala tjänster eller besök på våra kontor. Vi har dialoger kring särskilda frågor och är aktiva på sociala medier.

Vårt fokus 2020:

 • Digitala tjänster för ökad självservice, t.ex. digital hyresavi, hyra parkering, boka tvättstuga, göra felanmälan mm.
 • Tillgänglighetsanpassad webbplats och ökat engagemang i sociala medier.
 • Årets hyresgästenkät hade rekordhög svarsfrekvens. Bolagets resultat ligger över branschens medelvärden.
 • Utveckla den digitala kundresan, från inflytt till utflytt.
 • Målgrupps- och marknadsanalyser för nyproduktion. Nya former för hyresgästdialoger.

 

Familjebostäder har totalt 42330 hyresgäster

Här bor våra hyresgäster

 

Rinkeby 4400, Farsta 4000, Tensta 2900, Farsta Strand 2700, Högdalen 2500, Rågsved 2100, Bandhagen 1800, Fagersjö 1800, Tallkrogen 1500 och Södermalm 1500

 


Vårt mål är att förenkla vardagen för våra hyresgäster. De ska enkelt kunna nå oss och utföra e-tjänster på bolagets webbplats när det passar dem.

Ökad självservice med e-tjänster

Vårt mål är att förenkla vardagen för våra hyresgäster. De ska enkelt kunna nå oss och utföra e-tjänster på bolagets webbplats när det passar dem. Under året hade webbplatsen nära en miljon besök och de flesta besökarna använder även Mina sidor. Allt fler besöker webbplatsen via mobilen. Nära 90 procent av dem som besöker Mina sidor gör det idag via mobilen.

De mest använda tjänsterna är bokning av tvättstuga och göra felanmälan – mer än 30 procent av alla felanmälningar görs idag digitalt via Mina sidor. Andra tjänster gör det möjligt för hyresgästen att se sina hyresavier och status på sitt lägenhetsunderhåll.

Ett kontinuerligt utvecklingsarbete görs för att skapa nya tjänster. Under året infördes digital signering och som ett första steg kan hyresgästerna signera avtal för till exempel parkeringsplatser direkt på webbplatsen. Hittills har Mina sidor i första hand varit tillgängliga för bostadshyresgäster. Under året blev det även möjligt för företag och organisationer som hyr lokal av Familjebostäder att logga in och utföra tjänster på Mina sidor.

Under året har funktioner och design på webbplatsen tillgänglighetsanpassats för att möta kraven i det webbdirektiv som trädde i kraft i september 2020.

Dialog, samarbete och fokus 2020

Lokalhyresgäster

Dialog och samarbete

Löpande dialog och avstämning under hyresperioden. Dialogen startar redan när vi får till oss en intresseanmälan.

Vårt fokus 2020

Digitala avstämningar och administration av det statliga stöd som riktats till näringsidkare med anledning av pandemin.

Medarbetare

Dialog och samarbete

Via ledarskap och linjekommunikation, standardiserade mötesformer, medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, intranät, sociala medier och medarbetardag.

Vårt fokus 2020

Medarbetarnas hälsa, säkerhet och arbetsmiljö kopplat till pågående pandemi

Blivande medarbetare och studenter

Dialog och samarbete

Via sociala medier, mässor, kompetenbaserad rekrytering, praktikplats och sommarjobb.

Vårt fokus 2020

Arbete med företagskulturen inom bolaget. Processutveckling för att skapa enhetliga arbetssätt och tydliggöra roller och ansvarsområden.

Hyresgästföreningen

Dialog och samarbete

Samråd och boendemöten med lokala hyresgästföreningar, årlig hyresförhandling med Hyresgästföreningen Region Stockholm.

Vårt fokus 2020

Ökat boendeinflytande, hyresförhandling, Stockholmshyra och ta fram gemensamma principer för hyressättningen. Syftet med Stockholmshyra är att nå en enhetlig hyressättning i Stockholm.

Entreprenörer och leverantörer

Dialog och samarbete

Upphandlingar och avtalsuppföljningar. Fördjupade dialoger och ökad samverkan med potentiella leverantörer i upphandlingsprocessen.

Vårt fokus 2020

Särskilt fokus på giftfritt och avfallshantering i upphandling av byggprojekt.

Närboende, allmänhet och föreningar

Dialog och samarbete

Dialogmöten med närboende där vi bygger nytt, bygger om eller utför underhåll. Samarbeten med lokala föreningar som bidrar till en positiv utveckling i våra bostadsområden.

Vårt fokus 2020

Riktlinjer för föreningssamarbeten och annan samverkan för social hållbarhet.

Myndigheter och andra bolag

Dialog och samarbete

Löpande dialoger och samarbeten om specifika områden, t.ex. trygghet, upphandlingar, Stockholmshyra och dataskyddsförordningen. Deltar
i projekt med Boverket och Energimyndigheten.

Vårt fokus 2020

Trygghet är ett av våra fokusområden. Vi har haft löpande kontakt med aktörer som Polisen och Skatteverket.

Utveckling av Rättvist byggande.

Ägaren Stockholms stad, fackförvaltningar och stadsdelar

Dialog och samarbete

Löpande dialoger, uppföljning av ägardirektiv och andra styrande dokument. Nära samarbete med stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i nyproduktionsprojekt.

Vårt fokus 2020

Fortsatt arbete med Stockholmshusen, som får ökat fokus kommande år utifrån budget 2021.

Tryggare bostadsområden –
tryggare hem

Våra hyresgäster ska trivas och känna sig trygga där de bor. Familjebostäders satsningar i områden med stora sociala behov ger resultat. Nu ökar tryggheten i våra områden för andra året i rad.

Tryggheten ökar i prioriterade områden

Stockholms stad arbetar för att det inte ska finnas några särskilt utsatta områden 2025. Som fastighetsägare tar vi ett stort ansvar för att bidra till en positiv utveckling. Våra hyresgäster ska känna sig trygga där de bor, med sina grannar och i sina bostadsområden.

Tillsammans med boende och i samverkan med andra fokuserar vi på att stärka tryggheten och skapa gemenskap i våra bostadsområden. I våra prioriterade områden Rinkeby, Tensta, Farsta/Fagersjö och Rågsved finns särskilt stora sociala utmaningar. Där ökade vi trygghetsinsatserna med bättre belysning, säkrare lås, trygghetspaket i källarutrymmen och välkomnande utemiljöer. Kombinerat med sociala aktiviteter i samarbete med lokala aktörer gav arbetet resultat. Trygghetsindex i den årliga kundenkäten ökade i hela bolaget för andra året i rad. Det märktes särskilt tydligt i våra prioriterade områden där Rinkeby ökade trygghetsindex från omkring 64 till 68.

Brottsförebyggande insatser

Familjebostäder arbetar förebyggande för att minska brott och skadegörelse och öka tryggheten. I Farsta och Rinkeby fokuserade bolaget på brottsförebyggande insatser med trygghetsronderingar på utvalda adresser. Flera fastigheter utrustades med trygghetspaket i källaren, där vi satsade på bättre belysning, ljusa ytor och säkra lås, dörrar och förråd. Vi genomförde även trygghetsbesiktningar för att upptäcka och åtgärda brister i god tid. Våra medarbetare fortsatte att utbildas i brottsförebyggande förvaltning.

Brandskydd

Bolaget arbetar systematiskt och förebyggande med brandskydd. Vi gör regelbundna kontroller för att se till att brandskyddet fungerar i bolagets fastigheter. Arbetet förstärktes med en resurs för att se till att våra hyresgäster bor tryggt och säkert. Tillsammans med Storstockholms Brandförsvar ingick Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder ett samarbete kring brandförebyggande information. Alla nybyggda och ombyggda lägenheter utrustas enligt Brandskyddsföreningens koncept Brandsäkert hem.


Vi vill skapa goda förutsättningar att leva ett gott liv och bidra till gemenskap och trivsel, både i och mellan husen.

Gemenskap mellan husen

Familjebostäder bygger och förvaltar hem där våra hyresgäster bor och lever i många år. Vi vill skapa goda förutsättningar att leva ett gott liv och bidra till gemenskap och trivsel, både i och mellan husen. Vi samarbetar också med flera lokala aktörer för att skapa trygga områden, framför allt i våra prioriterade områden. Familjebostäder förebygger och hanterar även olovlig andrahandsuthyrning och de konflikter eller störningar som kan uppstå.

Vräkningsförebyggande arbete

Familjebostäder vill motverka att människor riskerar att hamna i hemlöshet och utanförskap. Vi arbetar systematiskt för att uppfatta tidiga signaler om social problematik, störningar eller hyresskulder. Genom att kontakta berörda hyresgäster tidigt är möjligheten större att de kan bo kvar i sina hem och få det stöd de behöver.

Samverkan med lokala aktörer

Ett gott samarbete med flera aktörer är en betydande del av Familjebostäders trygghetsarbete. Det handlar både om interna samarbeten och samarbeten via exempelvis fastighetsägarföreningarna i våra prioriterade områden, stadsdelsförvaltningar och lokala ideella föreningar.

Farstalyftet

Farstalyftet är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, Familjebostäder och Stiftelsen På Rätt Väg. En trygghetsskapande kraftsamling med bland annat ronderingar i Farsta Centrum och Farsta Strand. Stiftelsen består av brandmän som jobbar med ungdomar vid sidan av sitt jobb inom räddningstjänsten. De utbildar unga Farstabor till områdesvärdar, så att de kan hjälpa till att skapa trygghet och trivsel i sitt eget område. Satsningen innebär ökad trygghet för våra hyresgäster och minskad skadegörelse. Antalet akuta utryckningar från störningsjouren har minskat i området.

Medborgarvärdar i Rinkeby

Medborgarvärdarna arbetar i bland annat Rinkeby med att kontrollera utvalda fastigheter utvändigt och i trapphus och portar. Familjebostäder följer sedan upp och åtgärdar de brister som rapporterats. En av de större vinsterna är den synlighet och vuxennärvaro verksamheten för med sig.

Brandinstruktörer

Familjebostäder arbetar förebyggande för att minska antalet bostadsbränder. Det gör vi tillsammans med våra systerbolag och Storstockholms brandförsvar (SSBF). Brandinstruktörer bidrog till att öka kunskapen om brandskydd i hemmet vid trygghetsdagar, höstlovsaktiviteter och digitalt, med tanke på att fler har vistats hemma under pandemin.

Digitala trygghetsdagar i Rågsved

Stadsdelsförvaltningen, Rågsveds Fastighetsägare och Polisen anordnade fyra digitala trygghetsdagar i september för boende i Rågsved. Temat var trygghet och gemenskap med ämnen som krisberedskap i hemmet, hjärt-lungräddning, brandsäkerhet och trygg utemiljö.

En man och en kvinna som områdesvärdar utanför Farsta tunnelbanestation

Gårdar och konst

Lysande konst i Rinkeby

Sjundeklassarna på Rinkebyskolan fick i uppdrag att skapa konst till nya ljusprojektioner på Rinkebystråket. Temat var Kropp, rörelse och färg och de nya konstverken invigdes i januari. I mars ersattes konstprojektionerna tillfälligt med flerspråkig information om covid-19, som ett komplement till annan samhällsinformation.

Lekfulla gårdar i Rågsved

Utifrån hyresgästernas önskemål har Familjebostäder rustat upp fyra gårdar i Rågsved. Med ekonomiskt stöd från Boverket gavs gårdarna ett lyft och invigdes under september. Resultatet har lett till tryggare och mer välkomnande mötesplatser där områdets barn kan få utlopp för lek på ett säkert sätt.

Stadsodlingar som mötesplatser

Familjebostäder har flera stadsodlingar med totalt 108 odlingslådor, de flesta i söderort och en i Rinkeby. Under 2020 tillkom två nya odlingsplatser. Odlingarna har blivit populära och aktiva mötesplatser med bänkar, bord och ofta en grillplats. Hyresgästerna kan ta del av fruktträd och bärbuskar och varje plats har ett eller flera insektshotell.

Mosaikkonst i Gubbängen

Under sommaren invigdes konstprojektet Dåtid-Nutid-Framtid i Gubbängen. En tidigare nedklottrad fasad pryds nu av 36 kvadratmeter mosaik som berättar delar av Gubbängens historia. Konsten skapades tillsammans med gubbängsborna och är ett resultat av tidigare dialoger, trygghetsvandringar och inventeringar.

Hyresgästernas barn och
ungdomar

Sommarjobbare

Under sommaren tog Familjebostäder emot 101 sommarjobbare på uppdrag av Stockholms stad. De flesta arbetade i något av bolagets förvaltningsområden och några fick uppgifter inom bolagets övriga enheter. För att minska trycket på förvaltningsområdena arbetade några med konstnärlig utsmyckning av stadsodlingarna.

Sommarlovsaktiviteter

Nära 600 barn och ungdomar deltog i årets sommarlovsaktiviteter, som arrangerades i samarbete mellan Familjebostäder och systerbolagen. Aktiviteterna är ett sätt att bidra till varje barns rätt till lek, fritid, kultur och vila, i linje med barnkonventionen.

Höstlovsaktiviteter

Det fanns ett behov av aktiviteter för barn och ungdomar även under höstlovet. I samarbete med lokala föreningar kunde vi snabbt erbjuda flera aktiviteter. Brandinstruktörerna deltog vid några tillfällen genom att lära ut hur man släcker bränder.

Infografik som bekriver hur många barn och ungdomar som deltog i sommarlovsaktiviteter. år 2018 576, år 2019 532, år 2020 572. Trygghetsindex: år 2018 77,7%, år 2018 78,2%, år 2020 78,7%

 

2020 2019
Trygghetsindex 78,8 78,2
Attraktivitet* 85,3 86
Antal medverkande i sommarlovsaktiviteter 573 532
Antal ferieungdomar som arbetat hos oss 101 100

* Hur väl våra hyresgäster trivs i sina bostadsområden och om de kan rekommendera andra att bo där.

 

Samarbetspartners sommarlovsaktiviteter

Djurskötsel: Akalla 4H, Spånga by 4H
Fotboll: Brommapojkarna, Enskede IK, Rågsveds IF, IFK Stockholm, Spårvägen FF Skarpnäck, Samban FF, Vasalund
Simning: SK Neptun, Spårvägen Simförening
Friidrott: Hässelby Friidrott, Hammarby Friidrott, Bromma IF Friidrottsskola
Basket: Akropol
Boxning: Boxningsklubb Rågsved
Konst och kreativt skapande: Teaterkollo, Husby Art Camp, Tensta Konsthall

Samarbetspartners social hållbarhet

Akropol Basket, Atletico Rinkeby, Boxningsklubb Rågsved, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning, Ett förenat Fagersjö, Farsta stadsdelsförvaltning, Fastighetsägare i Järva, Hässelby-Vällingby Fastighetsägare, Hello World! Lokala hyresgästföreningar Mittiprickteatern, Musketörerna i Rågsved, Nya Rågsveds Folkets Hus, Projekt Rågsved, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, Rågsveds Fastighetsägare Rågsveds IF, Rågsveds Samhällsförening, Shanta IF, Som United, Spånga Tensta stadsdelsförvaltning, Stiftelsen Läxhjälpen, Stiftelsen Tensta Konsthall, Svensk-Grekiska Föreningen i Norra Stockholm, Taekwondo Föreningen Black Lions.